Sampraise-The cry Lyrics

“The cry Lyrics by Sampraise” Verse 1: We hail, we hail, the Monarch of Zion, We hail, we hail, the Champion of Isreal, We hail, we hail, Yeshua HamaShia, He...