Mysterious Worship 1- Abosede Sokan (Adunjesu Ara) Lyrics

  • Mysterious Worship 1- Abosede Sokan (Adunjesu Ara)Lyrics
  • Mysterious Worship 1- Abosede Sokan Lyrics

“The Mysterious Worship 1 Lyrics”

Eh Eh Eh Eh Oh Oh Oh Oh Oh,
E yin Oba awon Angeli, e yin Oba gbogbo aiye,
E yin Oba awon irawo, e yin Oba orile ede gbogbo.

Ogo Baba Ogo,
Ogo fun Omo re,
Ogo fun Emi Mimo,
Ogo fun Metalokan.

Oba awon Oba o, Olorun mi,
Kiniun eya Juda, Olorun Mimo,
Mighty man in battle, Olorun Ase,
Mimo o Mimo, Mimo o Mimo, Mimo o Mimo,
O o le Yipada lailai,
You are unchangeable, you are Unchangeable,
You are God
O o le Yipada lailai,
You are unchangeable, you are Unchangeable,
You are God.

Ailekitan, Aileyintan,
Oba Agbalagba Oye o.

After You it will be You,
Before You it was You,
And You, You are You,
Your name is God,
In You there is You,
Around You, there is You,
With You, there is You,
You were, You are,
And You are the one to come,
You did it, You are doing it,
And you will do more again,
You created, still creating
And You will continue to create,
Present in Heaven and Earth together,
And everywhere You are,
You are Light, You are Way,
You are Life, You are Truth,
You are Hope, Great and Mysterious,
You are All.
Call: You are my All in All,
Resp: You are All, You are All.
Call: You are my All in All,
Resp: You are All, You are All.

Call: Awamaridii ni see re o
Resp: Ijinle tooto, Ijinle ododo
Call: Awamaridii ni see re o
Resp: Olorun ooto, Ona Iye Ododo
Call: Awamaridii l’Oruko re o
Resp: Ai le tuwo ni o, Iwo gangan l’ododo
Call: Awamaridii ni see re o
Resp: Ijinle tooto, Olorun ododo
Call: Awamaridii ni see re o
Resp: Ijinle tooto, Ijinle ododo

Urun n wa so ri sofo Baba wen se,
Urun n wa so ri sofo Baba wen se,
Wen seun ana, wen seun oni,
Wen seun ola, wen seun ugba dede,
Wen seun esi, wen seun isenyin,
Wen seun ramu reti o, wen seun ugba deede,
Urun n wa so ri sofo Baba wen se,
Urun n wa so ri sofo Baba wen se