Kuami Eugene Ft. Sarkodie : No More Lyrics

  • No-More-Lyrics-Kuami-Eugene-520x245

Kuami Eugene Ft. Sarkodie – No More Lyrics

[Intro]

Ohh yeah yeah
and they call me Eugene
Oowaaa Rockstar

[Pre- Chorus]

Baby You go kill me shy
You want to blow ma mind
Oh I don’t know o o
Ma baby want go o o

Baby You go kill me shy
You want to blow ma mind
Oh I don’t know o o
Ma baby want go o

[Chorus]

You don’t want me no more
You don’t want me no more gal
You don’t want me no more
Cos w3nya adi awie
You don’t want me no more
You don’t want me no more gal
You don’t want me no more
Cos w3nya adi awie

[Verse 1]

Mehia obia te s3 wo w) ma asetena mu
Nti)d) e hw3 na wanyi me amma wai
Na s3 wonim s3 wonfa me nk)si akyiri de3 a
3nne3 ka kyer3 na menp3 baabi mfa wai

Girl You told not to bother bother
3n3 hw3 sene3 way3 me bola bola
3n3 hw3 sene3 way3 me bola bola
3n3 hw3 sene3 way3 me bola bola
Girl You told not to bother bother
3n3 hw3 sene3 way3 me bola bola
3n3 hw3 sene3 way3 me bola bola
3n3 hw3 sene3 way3 me bola bola

[Chorus]

You don’t want me no more
You don’t want me no more girl
You don’t want me no more
Cos w3nya adi awie
You don’t want me no more
You don’t want me no more girl
You don’t want me no more
W3nya adi awie

[Verse 2: Sarkodie]

Wohyiaa me na wose me ne wo wiase
Wone me b3tena k)si mawie3
3n3 menyae3 koraa anka me maame tease
Maame wode manigye no ak)hy3 asie3
Obaa ne twe ma me saa me sika nti
Ahokyer3 baae3 na wayi me baako
Wagyae me na wak)fa kofi gyamfi
Maame sane bra wakyi o na mewer3 aho
Obaa no adi me awu
Wagyegye me kokoso ak)gya me subr3 ani
Ne3)b3y3 me masi d3n na mahu??
Nti Obaa bi b3tumi aka nokor3 ni
Na kyer3 s3 menni sika anka menni d)fo biaa
Obi b3p3 me sene3 mete yi a
Anaa gye s3 menya sika dan ma
Ohia ama mahwere med)fo Diana
Afei ne3)ka s3

[Eugene: Chorus]
You don’t want me no more
You don’t want me no more gal
You don’t want me no more
W3nya adi awie
You don’t want me no more
You don’t want me no more gal
You don’t want me no more

Cos w3nya adi awie
Girl You told not to bother bother
3n3hw3 sene3 way3 me bola bola
Girl You told not to bother bother
3n3hw3 sene3 way3 me bola bola
You don’t want me no more
You don’t want me no more gal
You don’t want me no more
Cos w3nya adi awie…

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four + twelve =