Joe Mettle – Mehia Wo Yesu Lyrics

  • Joe-Mettle-Mehia-Wo

Joe Mettle – Mehia Wo Yesu Lyrics

“(Jesus I need You Lyrics) By Joe Mettle – Mehia Wo Yesu Lyrics”

Megyefo yesu
Mekra dofo
Dan wani hw3 me ma’gyenkwa

Menni obi a obetwetwa agye me
Me wer3 nyinaa hy3 wo mu
Menni obi a obetwetwa agye me
Me wer3 nyinaa hy3 wo mu
Megyefo yesu
Mekra dofo
Dan wani hw3 me magyenkwa

Menni obi a obetwetwa agye me
Me wer3 nyinaa hy3 wo mu
Menni obi a obetwetwa agye me
Me wer3 nyinaa hy3 wo mu
Menni obi a obetwetwa agye me
Me wer3 nyinaa hy3 wo mu

Mehi wo Yesu
Mehia wo Yesu
Wo nkutoo ne ma’nidaso
Magyenkwa Yesu
Magyenkwa Yesu
Wo nkutoo ne ma’nidaso

Sunsum kronkron b3hy3 memma
Bue ma’ni ma me nhu wo yie
Kyer3 me wa’kwan na me nfa so
ma ma’brabo 3nsor wa’ni 2x

Mehia wo Yesu 2x
Wokoto ne menidaso
Magyenkwa Yesu 2x
Wokoto ne ma’nidaso

Wo ne ma’gyapade, menidaso
Wode me kor nsu a 3ho dwo
S3 wangye me a Ogyefo nni hor bio
Mewer3 nyinaa hy3 wo mu 2x

Mehia wo Yesu 2x
Wo nkutoo ne ma’nidaso
Magyenkwa Yesu 2x
Wo nkutoo ne menidaso

Wo nkutoo ne ma’nidaso, Jesus
Wo nkutooo ne ma’nidaso
Ma’yaresa fo ne wo, Metipegyafo ne wo
Meguankorbea, Ma’bandenden, Ma’nidaso, obiara ntes3wo

Jesus 5x
There’s nobody like You
I need You Lord
You alone are worthy of the Glory
Ooo, Halleluyah

You may also like...